Serveis

Tracte directe i personal

En l’operativa habitual d’AGRO MÒDOL S.A. el contacte amb els clients i proveïdors és freqüent, directe i personalitzat, amb diagnòstics, propostes de solució o de tractament terapèutic, plans de fertilització i altres serveis a mida de les necessitats particulars de cada explotació agrícola.

Per facilitar una relació fructífera amb els clients, oferim una sèrie de serveis que complementen l’activitat de subministrament de productes i sistemes.

Assessorament

• Assessorament tècnic en Sanitat Vegetal

o Seguiment tècnic a les finques durant tot el cicle productiu dels cultius.

• Assessorament en Fertilització i Nutrició Vegetal

o Programes de Fertilització i Reg personalitzats per als nostres clients.

• Assessoria tècnica

o Gestió GIP (Gestió integrada de Plagues).
o Quaderns de camp (elaboració i validació).
o Certificacions PI.
o Gestió d’ajuts i subvencions.
o Elaboració i presentació de la DAN (Declaració Anual del Nitrogen).

• ADV Cultius de Lleida
L’activitat assessora i de serveis d’Agro Mòdol S.A. es complementa amb la col.laboració que l’ADV CULTIUS DE LLEIDA ofereix als seus associats, tant en aspectes de prevenció i orientació, com de seguiment de la presència de plagues i malalties en les finques dels associats. L’associació, emparada pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, cobreix la necessitat d’assessorament tècnic i la col·laboració amb les autoritats administratives en matèria de sanitat vegetal.
Plans d’adobat
Des del Departament Tècnic d’Agro Mòdol S.A. dissenyem Plans anuals de fertilització i de reg i també programes específics per a prevenir o corregir carències.

El departament tècnic d’AGRO MÒDOL té una dilatada experiència en proposar PLANS DE FERTILITZACIÓ I DE REG específics per a les diverses situacions en que es troba cada finca o parcel·la, que permeten compensar la inversió que suposa la incorporació d’adobs i correctors. Aquests plans s’elaboren a partir dels requeriments productius de cada cultiu i en base a les dades agronòmiques i analítiques de què es disposa.

Disposem de productes que ens permeten adequar les aportacions necessàries en qualsevol de les opcions productives escollides per l’explotació: Convencional, Ecològica, Integrada, Biodinàmica… així com als requeriments dels sistemes de certificació habituals: GlobalGap, Producció Integrada, Producció ecològica, etc.

Monitoreig de plagues en finques

L’objectiu principal d’aquest servei és fer el seguiment de les plagues que afecten als diferents cultius per a evitar l’augment de danys, optimitzar l’ús de fitosanitaris i protegir el medi ambient.

Des del Departament Tècnic d’Agro Mòdol instal·lem les estacions de lectura segons criteris tècnics, fem el seguiment de les captures de les plagues setmanalment i informem de possibles incidències de manera immediata. Per complementar aquest servei, fem entrega d’un informe resumint l’evolució que han tingut les diferents plagues a les finques al final de la campanya.

Control de plagues i malalties

És un dels nostres punts forts i de necessitat máxima per als nostres clients.

La defensa sanitària es basa en estratègies de control integrat (G.I.P.) de manera que, a part d’assegurar l’eficàcia dels mètodes i productes emprats, es garanteix el compliment de les normatives sobre l’ús sostenible dels fitosanitaris.

Els mitjans alternatius s’usen complementàriament amb els productes fitosanitaris convencionals, excepte en els casos que el sistema de cultiu adoptat pel client d’AGRO MÒDOL S.A. només admeti productes naturals o mètodes biotecnològics.

Altres serveis complementaris

• Organització d’activitats de formació.
• Implantació de protocols de qualitat com Producció Integrada, Producció Ecològica, Global Gap, etc.
Subministrament de materials: protectors, armaris homologats per fitosanitaris, etc.
Assajos i demostracions de nous productes i sistemes, amb les corresponents visites demostratives.
• Recollida d’envasos de productes fitosanitaris en col.laboració amb SIGFITO.
Aplicació de fitosanitaris amb empreses de serveis del nostre entorn.
Organització de visites a finques, centrals hortofrutícoles i centres experimentals.

Tota la tasca d’assessorament agronòmic es complementa amb els mètodes de divulgació i comunicació que oferim des de fa anys a clients i col·laboradors mitjançant aquesta web i de forma personalitzada als seus dispositius mòbils.

Segueix-nos a...